การเมือง ข่าว

เปิดประวัติ “ชวน หลีกภัย” ประธานสภาฯ คนล่าสุด

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ในวันนี้ที่ประชุมมีมติ 258 เสียง เลือกนายชวนหลีกภัย ขึ้นเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับประวัตินาย ชวน หลีกภัย นั้น มีชื่อเล่นว่า เอียด ฉายาทางการเมือง มีดโกนอาบน้ำผึ้ง เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2481 ที่ ต.ท้ายพรุ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งสิ้น 9 คนบิดาชื่อนาย นิยม หลีกภัย มารดาชื่อ นางถ้วน หลีกภัย โดยนายชวน สมรสกับนางภักดิพร นามสกุลเดิมสุจริตกุล มีบุตรชาย 1 คน คือนาย สุรบถ หลีกภัย

ทางด้านประวัติการศึกษานั้น สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนควนวิเศษ มัธยมศึกษาที่ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ และโรงเรียนตรังวิทยา จ.ตรัง ชั้นเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จจากโรงเรียนศิลปศึกษา เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม) อุดมศึกษาสำเร็จ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2505 เป็นเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัย 17 นอกจากนั้นยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญากิตติมศักดิ์อีกมากมาย โดย ปี 2528 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2530 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2536 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ปี 2537 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และปี 2552 ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ขณะที่ทางด้านประวัติการทำงานนั้น นายชวน หลีกภัย ทำงานมาในหลากหลายหน้าที่ หลากหลายภารกิจ โดยในการทำงานภาคการเมืองนั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2512 โดยได้รับเลือกเป็น ส.ส. จ.ตรัง จากพรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่1 จากนั้นได้รับเลือกใน จ.ตรังอีกรวมทั้งสิ้น 11 สมัย โดยในสมัยที่ 11 นั้นได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.จ.ตรัง เชต 1 จากพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2539